loader

Įtempto gelžbetonio projektavimas

Programa Scia Engineer leidžia projektuoti kelių tipų įtempto gelžbetonio konstrukcijas: surenkamus elementus, kur lynai įtempiami ir elementai liejami stenduose ir į betoną įtemptus elementus, kur armatūra įtempiama po betonavimo.

Modulyje, skirtame modeliuoti po betonavimo įtemptus lynus, vartotojas gali paprastai modeliuoti ir analizuoti lynus kanale (vieno ar kelių lynų viją), išorinius (laisvus) lynus, pavienius ar daugiagijus lynus. Lynų geometriją vartotojas kuria pasinaudodamas formų biblioteka (tiesios, lankinės formos) arba importuodamas iš CAD programų (DWG, DXF). Kiekvienas lynas gali būti kuriamas kaip pavienis lynas arba jų grupė, suformuota iš kelių vijų ar kelių, šalia išdėstytų, lynų. Kiekvienai grupei vartotojas gali aprašyti įtempimų nuostolių ir inkaravimo ilgio skaičiavimo taisykles ir parametrus. Skaičiavimais galima įvertinti lynų įtempiamą pradžioje, gale arba iš abiejų pusių. Projektuotojas įtempių nuostolius dėl lynų trinties gali matyti išskaidytus dviejomis plokštumomis ZY ir XZ, o lynų pailgėjimą prieš ir po inkaravimo.

Surenkamų elementų įtempta armatūra modeliuojama pagal paruoštus gamyklinius stendus. Vartotojas nurodo stendų galinių atramų gabaritus bei angų lynams išdėstymą pagal gamykloje turimą įrangą. Elementas, jo geometrija ir skerspjūvis modeliuojamas įprastomis Scia Engineer priemonėmis, o lynai elementui sumodeliuojami pasirenkant jau paruošto stendo geometriją ir į lynų angas nutempiant reikiamus lynus, pasirinktus iš bibliotekos.

Vartotojas nurodo lyno įtempimo tipą ir išankstinius įtempius lynuose. Programa automatiškai skaičiuoja pirminius ir antrinius įtempių nuostolius, tikrina elemento stiprumą, įskaitant lynų įtempius, bei parenka neįtemptą armatūrą pagal konstrukcinius reikalavimus ar padengiant trūkstamą elemento stiprumą.

Sudėtingoms įtemtoms konstrukcijoms galimas taikyti pažangus Time Dependand Analyses, vertinantis pokyčius betone ir armatūroje priklausomai nuo laiko ir stadijų, tokių kaip armatūros įtempimas ir relaksavimas, betono kietėjimas, elemento pakėlimas ir eksploatacinė stadija po 10 ar po 50 metų.

Dėl sudėtingų konstrukcijų ir skirtingų medžiagų panaudojimo (plieninių sijų ir gelžbetoninės perdangos, tiltų sijos), konstrukcijos skaičiuojamoji schema gali kisti statybos proceso metu. Šis modulis leidžia vertinti konstrukcijos ribinius tinkamumo būvius statybos periodu, esant skirtingiems statybos etapams. Vartotojas kontroliuoja pridėdamas arba nuimdamas iš skaičiuojamosios schemos atramas, elementus ir apkrovas, keisdamas elementų charakteristikas taip įvertinant konstrukcijos darbą stybtos metu.

Konstrukcijos stadijų analizė rėmams modulio plėtinys, leidžiantis vertinti konstrukcijos stadijų etapiškumą, kuriant naują etapą ant prieš tai buvusio etapo deformuotos schemos.

Programa taip pat skaičiuoja kabančias konstrukcijas, atlieka lynų analizę, vertinat išankstinį įtempimą, bei galimybė vertinti pradinį lynų įsvyrį. Galutinė lynų forma gaunama įvertinus visos konstrukcijos darbą, apkrovas ir išankstinį lyno įtempimą.

Kiti atvejai